Free Shipping>60€ T: 26823 06921

0

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης από τον χρήστη, οι οποίοι είναι μονίμως προσβάσιμοι στον χρήστη, καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας μας. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της επιχείρησης να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.
Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.
Για εμάς είναι υποχρέωσή μας ο πελάτης να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
H Ιστοσελίδα www.nisidressroom.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ & ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» (Α.Φ.Μ.: 125190486, Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 134407449000, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΤΗΛ.: 2682047804.). Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην οδό Ανδριανουπόλεως 2, στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η επιχείρηση μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Μπορεί ωστόσο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει τη λειτουργία της, προσωρινά ή οριστικά ή να μεταβάλει το περιεχόμενό της. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τυχόν εκκρεμότητες με βάση τα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας μας.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Ανήλικοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας. Η επιχείρησή μας ωστόσο δεν δύνανται να ελέγξει την πρόσβαση ανηλίκων σε αυτήν, γι’ αυτό και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της από αυτούς.
H επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενό της να περιλαμβάνει πλήρεις, έγκυρες, ακριβείς και σαφείς πληροφορίες. Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει κατά την ελεύθερη κρίση και βούλησή του. Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο χρήστης να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την νομιμότητα και εγκυρότητα άλλων Ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή από τις οποίες παραπέμπεστε σε αυτή, μέσω συνδέσμων (links) ή banners.
3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.
Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.nisidressroom.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση», μετάφραση τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η επιχείρησή μας διαθέτει στο ευρύ κοινό την Ιστοσελίδα της, καλώντας το να μην την επισκέπτεται αν δεν εμπιστεύεται τη λειτουργία ή το περιεχόμενό της.
Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς.
Οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στους χρήστες, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση της Ιστοσελίδας δεν γεννά αστική ή ποινική ευθύνη της επιχείρησής μας, εκπροσώπων ή προστηθέντων αυτής.
Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται ούτε στην περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί το περιεχόμενό της υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή βλάσφημο.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, και να απέχουν από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική συμπεριφορά.
Ο χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να απέχει από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, να μην εμποδίζει τη χρήση της από άλλους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να βλάψουν την Ιστοσελίδα και την ομαλή λειτουργία της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά και λήψης κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου, όπως η απαγόρευση πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.
Σε καμία άλλη περίπτωση η www.nisidressroom.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς την πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού. Σε τέτοιες περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο ή απαιτείται βάσει δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση είναι επιτρεπτή.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας www.nisidressroom.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).
Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
Η ιστοσελίδα www.nisidressroom.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο επισκέπτης-χρήστης του δικτυακού τόπου www.nisidressroom.gr έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας, με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά, η τιμή που επιδεικνύεται για τα προϊόντα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.nisidressroom.gr αντιπροσωπεύει την λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά την στιγμή της παραγγελίας. Αυξομείωση αυτής της τιμής σε ύστερο χρόνο σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με την οποία θα χρεωθεί ο πελάτης.
Τα Προϊόντα, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος κλπ) είναι αυτά που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας σας. Παρά το γεγονός ότι η www.nisidressroom.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ένας μικρός αριθμός των προϊόντων της μπορεί να έχει τιμολογηθεί με λάθη. Εάν αντιληφθούμε ένα λάθος τιμολόγησης θα προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες: Εάν η σωστή τιμή του προϊόντος είναι χαμηλότερη από τη δηλωμένη τιμή μας, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό και θα σας στείλουμε το προϊόν. Εάν η σωστή τιμή του προϊόντος είναι υψηλότερη από τη δηλωμένη τιμή μας, κατά την κρίση μας, είτε θα έρθουμε σε επαφή με εσάς πριν αποστείλουμε το προϊόν ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα σας ειδοποιήσουμε για την ακύρωση.
Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.
Α . Με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα:
Κάθε αγορά από τον διαδικτυακό τόπο του www.nisidressroom.gr πραγματοποιείται κατά επιλογή του αγοραστή με δυνατότητα εξόφλησης και με πιστωτικές κάρτες VISA και MASTERCARD.
Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με ασφάλεια, σε πραγματικό χρόνο (real time), μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας με την Τραπεζα EUROBANΚ η οποία διεκπεραιώνει την συναλλαγή για λογαριασμό της www.nisidressroom.gr .
Στην διαδικασία αυτή, η www.nisidressroom.gr δεν έχει καμία συμμετοχή και τα ευαίσθητα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας δεν αποθηκεύονται στο σύστημά της.
Σε περίπτωση που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, η www.nisidressroom.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

Β. Με αντικαταβολή (μόνο εντός Ελλάδας):
Μπορείτε να πληρώσετε τον διακομιστή της courier με την παράδοση των προϊόντων στο χώρο σας. Για αποστολές με αντικαταβολή η χρέωση είναι 3ευρώ(συμπαριλαμβανομένου ΦΠΑ) με παράδοση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.
Γ . Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό:
Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία σας αποστέλλεται αφού μας στείλετε με φαξ στο 2682047804 το ονομαστικό καταθετήριο στο οποίο απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας (ο χρόνος παράδοσης άρχεται από την ημερομηνία αποστολής του καταθετηρίου). Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι
IBAN GR0260 3460 0004 8020 0483 247
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ
9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Η αποστολή θα γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων για κάποιες περιοχές που δεν είναι δυνατή αυτή μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα 4,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για κάθε παραγγελία καθαρής αξίας μέχρι 60,00€, ενώ για παραγγελίες καθαρής αξίας άνω των 60,00€ δεν υπάρχει χρέωση μεταφορικών. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ως δυσπρόσιτη. Για περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης (courier), δυσπρόσιτες, τα έξοδα αποστολής θα διαφοροποιούνται. Θα ενημερώνεστε για το γεγονός ότι η περιοχή σας θεωρείται δυσπρόσιτη και επομένως για το κόστος της μεταφοράς μετά από την Επιβεβαίωση Παραγγελίας εγγράφως και σε χρονικό διάστημα περίπου 24ωρών.
Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας είναι κατά προσέγγιση. Η www.nisidressroom.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα το αργότερο μέσα σε 3 εργάσιμες (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημέρες από την επομένη της ημέρας κατά την οποία απεστάλη και επιβεβαιώθηκε η παραγγελία κατά τα αναφερόμενα παραπάνω. Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.
Η www.nisidressroom.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :
A. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
B. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε το τηλ: 2682047804 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.
Γ. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο τηλ 2682047804 ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nisidressroom.gr εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίησή σας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μείνετε ευχαριστημένοι από το προϊόν που παραγγείλατε, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Διευκρινίζεται ότι, τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία και οι ετικέτες που συνοδεύουν το προϊόν θα πρέπει να υπάρχουν, όπως ακριβώς ήταν όταν το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Θα πρέπει ακόμη να προηγηθεί επικοινωνία μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς.
Για λόγους υγιεινής, τα σκουλαρίκια και τα προϊόντα ομορφιάς (καλλυντικά, αρώματα και προϊόντα μακιγιάζ), δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.
Επίσης τα σλιπ και τα μαγιό δεν επιστρέφονται αν κατά τη δοκιμή τους έρθουν σε επαφή με ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Τέλος, στα μαγιό δεν θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί η προστατευτική ταινία από τον καβάλο (εάν υπάρχει) αλλιώς η επιστροφή δεν θα είναι δυνατή.
Κατά την επιστροφή ενός προϊόντος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για να επαληθευτεί η ορθότητα των παραπάνω.
Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο το ανάλογο προϊόν που επιθυμείτε ( π.χ. μεγαλύτερο μέγεθος ), σας επιστρέφουμε τα χρήματα σας ή το ποσό της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος πιστώνεται στο λογαριασμό σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε νέα παραγγελία επιθυμείτε.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.
Για την επιστροφή ενός μη ελαττωματικού προϊόντος το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη, ενώ το κόστος επαναποστολής του είδους που τυχόν επιλέξετε για αντικατάσταση επιβαρύνει εξ' ολοκλήρου την www.nisidressroom.gr .
Στην απίθανη περίπτωση που λάβετε ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν η www.nisidressroom.gr θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αντικατασταθεί με ένα ίδιο ή παρόμοιο προϊόν χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για σας. Θα πρέπει όμως να μας ενημερώσετε με e-mail στο @www.nisidressroom.gr για να σας αποστείλουμε οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Εάν το προϊόν πάψει να είναι διαθέσιμο, μπορεί να γίνει αντικατάσταση με ισάξιο προϊόν κατόπιν συνεννόησης ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Για οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας., η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Η επιστροφή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η πληρωμή.
Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Η www.nisidressroom.gr δεν διαθέτει πολιτική εγγύησης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να συμβεί από φυσιολογική φθορά, κακή χρήση και καταστροφή κατά την αφαίρεση των ετικετών.

12. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Εφόσον ο επισκέπτης-χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας συμφωνεί να α) παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα -υπηρεσίες της και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
Λογαριασμοί με ελλιπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κάθε μέλος αναλαμβάνει να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του και να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα για τυχόν χρήση του λογαριασμού του από τρίτους από την οποία προκλήθηκε παραβίαση των περιγραφομένων όρων χρήσης.

13. NEWSLETTERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης-χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η www.nisidressroom.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τούς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών της. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω www.nisidressroom.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτής είναι τα Δικαστήρια της έδρας της επιχείρησής μας.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ:

Η www.nisidressroom.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας παρέχει ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις υποσημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ιστοσελίδα www.nisidressroom.gr δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.nisidressroom.gr ούτε φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας εξ αιτίας της χρήσης του περιεχομένου αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε: απώλεια κέρδους ή λειτουργίας, απώλεια ευκαιριών ή οικονομιών, κάθε απώλεια που οφείλεται σε εκπρόθεσμη ή ανολοκλήρωτη διανομή περιεχομένου, σε ελλιπές ή λανθασμένο περιεχόμενο και σε όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτό. Η ιστοσελίδα www.nisidressroom.gr δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε εξ αιτίας απάτης ή δόλου από πλευράς Η ιστοσελίδα www.nisidressroom.gr και θα εφαρμοστούν μόνο στο μέτρο που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανόνες του Ελληνικού Δικαίου.

17. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα www.nisidressroom.gr χρησιμοποιεί cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες της. Η κατάσταση των παραγγελιών, οι πολλαπλές επιλογές των χρηστών , η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα, η αναγνώριση και διευκόλυνση των συχνών χρηστών καθώς και η βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς ενώ σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα διαγράφονται αυτόματα. Μάθετε περισσότερα για τα cookies στο www.cookiecentral.com.